Vår politik Gå med

(S) vill göra ett kulturlyft i Boden med en kulturchef och kulturstrateg

Efter att en ny kulturplan har utarbetats menar (S) i Boden att det är dags att ta nästa steg. Bodens kommuns kulturarbete ska utvecklas ytterligare lovar (S), som bland annat vill tillsätta en kulturchef på kommunen och att kulturstrateger anställs. - Den nya kulturplanen är en bra grund att arbeta utifrån. Nu vill vi i (S) lyfta kulturen till nästa nivå. Det är dags att förstärka det strategiska kulturarbetet i Bodens kommun genom att vi kommer att verka för att det åter tillsätts en kulturchef på kommunen, något som har saknats i flera år, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande och nr 1 på Socialdemokraternas fullmäktigelista i Boden.

Vid Boden Business Park finns näringslivsutvecklare anställda. (S) vill nu inrätta en liknande tjänst inom kulturområdet med till en början en kulturstrateg. Ett levande och rikt kulturliv skapar mening och gör hela Boden till en mer attraktiv kommun att bo i. Vi tror att det skulle bidra på ett ännu bättre sätt till kulturens utveckling…

Läs mer

Ökad trygghet med helhetssyn på bostad och omsorg

En god äldreomsorg med helhetssyn bygger på att alla kan få sina individuella behov mötta. I samband med satsningen på ett nytt boende med samlad demenskompetens vill Socialdemokraterna även skapa möjligheter för människor som idag har svårt att få egna boendekontrakt. - För att komma ur ett utanförskap är bostaden en viktig fråga. Egna sociala lägenheter skapar en resurs som saknas idag, samtidigt frigörs bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Vi höjer tryggheten och får en helhetssyn, säger Béatrice Öman och Patric Gustafsson, båda socialdemokratiska representanter i socialnämnden och kandidater till kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Socialdemokraterna går till val på att ta ett helhetsgrepp kring omsorgen om multisjuka, bland annat genom ett nytt kommunalt äldreboende med en samlad kompetens i demensfrågor. Den satsningen kommer på sikt att friställa lägenheter bland nuvarande sämre anpassade demensplatser. Samtidigt finns behov av bostäder för människor som idag har svårt att erhålla egna boendekontrakt. Därför…

Läs mer

Pressmeddelande: Ökad trygghet gör Bodens kommun ännu mer attraktiv

Socialdemokraterna vill göra hela Bodens kommun ännu tryggare. Under 2021 har brottsligheten sjunkit rejält, men mer måste göras. Därför vill Socialdemokraterna ta fram en ny trygghetsplan som genomförs under kommande mandatperiod, så att Bodens kommun kan attrahera allt fler att bo och leva här. - Vi vill att Boden ska vara en trygg och attraktiv kommun. Det räcker inte med att lagföra brottslingar för att öka tryggheten utan vi behöver jobba ännu mer förebyggande, så att brotten inte uppstår, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande och nr 1 på Socialdemokraternas fullmäktigelista i Boden.

Enligt Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) statistik sjunker brottsligheten i Boden. Från 2020 till 2021 minskade antalet anmälda brott från 3341 till 2727. Det kan hänga ihop med pandemin, men lugnet verkar ha fortsatt in under 2022 och det gläder kommunalrådet Claes Nordmark: Boden ska vara en trygg och attraktiv kommun. Du ska inte behöva vara orolig…

Läs mer

Pressmeddelande: Välfärdens personal ska må bra

Socialdemokraterna i Bodens kommun går till val på bättre arbetsmiljö och ökad friskvård. Bland de åtgärder som lyfts fram märks höjt friskvårdsbidrag samt ökad tillgång till arbetskläder och arbetsskor. - Det är en viktig princip att den som jobbar för Bodens kommun ska ha en god arbetsmiljö. Om det dessutom är din yrkesroll att få andra att må bättre och skapa trygghet, då måste du själv må bra. Därför är det både viktigt och klokt att satsa på arbetsmiljö och friskvård, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och första namn på Socialdemokraternas lista i valet.

En studie har redan påbörjats inom kommunen i syfte att öka tillgången till arbetskläder och arbetsskor. Skyddskläder och skyddsutrustning ska arbetsgivaren alltid tillhandahålla, men Socialdemokraterna är beredda att tillsammans med nuvarande samverkanspartier gå längre där behoven finns: Det kan handla om varma ytterkläder för vissa grupper eller om ergonomiska arbetsskor för personal som går och…

Läs mer

Pressmeddelande: Utveckla kulturskolan på både grundskola- och gymnasienivå

För att Bodens kommun ska fortsätta vara attraktiv för både befintliga och nya invånare vill Socialdemokraterna satsa ytterligare på kultur och kulturutbildning. Där ingår Kulturskolan som en viktig beståndsdel. - Ett attraktivt samhälle ger stimulans till sina invånare och besökare. Möjligheter till upplevelser och utmaningar för både kropp och själ. Därför vill vi expandera kulturskolans verksamhet till att även omfatta Björknäsgymnasiet, säger Johan Lund, ordförande i arbetsmarknads- och utbildningsnämnden och nr 3 på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Bodens kommun har genom åren kunnat stoltsera med god tillgång till kulturell infrastruktur och därmed även byggt upp ett stort register av kulturutövare. I många fall har kulturen knutits till olika institutioner, men även amatörutbudet har varit starkt i Boden. Inför samhällsomvandlingen vill Socialdemokraterna lägga ytterligare vikt vid kulturens villkor i Bodens kommun. Det handlar…

Läs mer

Pressmeddelande: (S) vill rusta upp fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser i hela Bodens kommun

Parallellt med uppbyggnaden av det nya gröna stålverket vill Socialdemokraterna göra kraftfulla satsningar i hela Boden. Detta i syfte att kommunen ska tilltala såväl de befintliga invånarna samt attrahera många nya. En sådan satsning är att utveckla allt smartare och trivsammare bostadsområden, likväl som att ta fram ett program för utveckling och klimatanpassning av bland annat fritidsanläggningarna, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser. - Stålverket kommer att driva fram tusentals nya arbetstillfällen. Och för att människor ska vilja bo och leva i kommunen måste vi skapa trivsel tillsammans. Där är boendemiljön och fritiden viktiga nyckelfaktorer och därför vill vi ta fram ett program för utveckling av bland annat fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och även första namn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i valet.

En grundsten i det kommande arbetet är den satsning på föreningslivet som Socialdemokraterna lyft fram, tillsammans med den nyss fastställda kulturplanen. Nu vill Socialdemokraterna även ta fram ett nytt fritidspolitiskt dokument med ett program för utveckling och klimatanpassning av kommunens fritidsanläggningar, hockeyrinkar, elljusspår och lekplatser med mera. – Vi vill att det ska finnas en…

Läs mer

Pressmeddelande: Dags för ett kulturhus i Boden

Boden behöver ett kulturhus, där skapande och avnjutande av kultur kan mötas. Dessutom behövs ytor för amatörkulturen. Det anser Socialdemokraterna, som vill att Medborgarhuset ska göras om till Bodens nya kulturhus ska stå klart samtidigt som stålverket. - Kulturen får människor växa och att trivas, därför är det naturligt att vi skapar ännu större utrymme för den, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och även 1:a namn på Socialdemokraternas fullmäktigelista.

Inför det kommande samhällsbygget är det naturligt att även satsa på att stimulera kulturen, anser Socialdemokraterna.Bodens kommun har genom åren haft ett rikt kulturliv, inte minst inom måleri och musik. Socialdemokraterna vill se en god grund för både breddverksamhet och för ett utvecklat konstnärskap. – Vi vill se en möjlighet för bodensarna att själva skapa…

Läs mer

Pressmeddelande: (S)atsning på hållbarhet

Etableringen av ett nytt grönt stålverk i Boden ger oss möjligheter att bygga för framtiden. Ett ännu mera hållbart samhälle, som värnar om både människor och miljö. Det är en möjlighet som Socialdemokraterna är beredda att ta vara på. - Det handlar om att skapa trygga och inkluderande livsmiljöer, med smarta och energisnåla system för driftlösningar. Det måste till breda, långsiktiga och samverkande åtgärder, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Bodens kommun och även första namn på Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista i valet.

Uppgiften som väntar Bodens kommun och den tillträdande kommunledningen är monumental. Men Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, och Lena Goldkuhl, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, drar sig inte för utmaningen. De menar tvärtom att det känns stimulerande att få vara med om den största samhällsomvandlingen sedan bygget av Bodens fästning. – Först och främst måste vi tänka…

Läs mer

Pressmeddelande: God och nära vård med (S) i regionen

Bättre samordning kring vårdbesöken genom ökad samverkan. Förstärkt tandvård med mobila tandhygienister i äldreomsorgen. Och fler digitala alternativ i vården. Det är delar i en gemensam vision som Socialdemokraterna i Boden lanserar för framtida samverkan mellan regionen och kommunen. Socialdemokraterna vill se mer offensiva satsningar: - Det rimmar illa att låta bankkontot växa samtidigt som vårdskulden växer. Personalen i såväl kommun som region måste få en dräglig arbetsmiljö och kunna jobba smart, i stället för att bara mötas av nya pålagor efter hand, säger Anna-Carin Aaro och Béatrice Öman.

– Socialdemokraterna söker väljarnas mandat att återigen leda regionen. Att utveckla sjukvården, naturligtvis – det är en stor del av regionens verksamhet. Men även andra utvecklingsfrågor som t ex kulturen, kommenterar Anna-Carin Aaro som är Bodens främsta S-kandidat i regionvalet (plats 6). – Jag tror att människor förväntar sig att kunna få tag på sin…

Läs mer

Pressmeddelande: S vill satsa på hela Bodens kommun

I och med den positiva utvecklingen kring H2 Green Steels etablering behöver Bodens kommun växa till 33 000 invånare till 2030. Socialdemokraterna slår fast att den enorma tillväxten som ska komma hela Bodens kommun till del. - Det enorma trycket efter nya bostäder och nya platser för olika verksamheter ska inte bara gynna centrum, utan både de centrala delarna och våra fina byar. Genom nära dialog och god planberedskap ska hela vår kommun växa i den nya tiden som vi har gått in i, säger Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande i Boden och första namn på S lista i kommunvalet.

Socialdemokraterna i Boden har sänt ut följande pressmeddelande: Bodens kommun befinner sig i täten av den gröna nyindustrialiseringen. Det planeras för en befolkningsökning från dagens ca 28 000 till 33 000 personer år 2030. Det kommer att krävas omfattande investeringar, inte minst i infrastruktur och nya bostäder. – Vi socialdemokrater vill vara väldigt tydliga med…

Läs mer
facebook Twitter Email