Ökad trygghet med helhetssyn på bostad och omsorg

En god äldreomsorg med helhetssyn bygger på att alla kan få sina individuella behov mötta. I samband med satsningen på ett nytt boende med samlad demenskompetens vill Socialdemokraterna även skapa möjligheter för människor som idag har svårt att få egna boendekontrakt. - För att komma ur ett utanförskap är bostaden en viktig fråga. Egna sociala lägenheter skapar en resurs som saknas idag, samtidigt frigörs bostäder på den öppna bostadsmarknaden. Vi höjer tryggheten och får en helhetssyn, säger Béatrice Öman och Patric Gustafsson, båda socialdemokratiska representanter i socialnämnden och kandidater till kommunfullmäktige i Bodens kommun.

Socialdemokraterna går till val på att ta ett helhetsgrepp kring omsorgen om multisjuka, bland annat genom ett nytt kommunalt äldreboende med en samlad kompetens i demensfrågor. Den satsningen kommer på sikt att friställa lägenheter bland nuvarande sämre anpassade demensplatser. Samtidigt finns behov av bostäder för människor som idag har svårt att erhålla egna boendekontrakt. Därför vill Socialdemokraterna ta initiativ för att arbeta enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell ”Bostad först” och avsätta vissa äldreboendelägenheter till sociala bostäder.

  • Bodens kommun ligger tidigt ute med det här arbetssättet. Kommunen har överenskommelser med vissa hyresvärdar om att förebygga vräkningar, men bostadsbristen gör det ändå ibland mycket svårt att sätta in åtgärder snabbt. Genom att avsätta egna sociala lägenheter skapar vi en möjlighet som inte finns idag. Samtidigt frigörs bostäder på den öppna bostadsmarknaden för andra, säger Béatrice Öman, ordförande i socialnämnden och nr 2 på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige i Boden.
  • För den som tänker efter är det självklart att människors trygghet hänger ihop med att ha ett eget boende. Att kunna stänga dörren om sig och ha en fast punkt i tillvaron. För att komma ur ett utanförskap är just bostaden jätteviktig, helst med ett eget kontrakt, säger Patric Gustafsson, även han (s)-representant i socialnämnden och kandidat till kommunfullmäktige.

Socialdemokraterna vill även inrätta fler platser för biståndsbedömt trygghetsboende med omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård. Målsättningen är sedan 1 juli 2022 att det ska finnas en fast kontakt inom hemtjänsten för varje brukare.

  • Trygghetsboende skapar stora möjligheter till en social gemenskap inom boendet. Att ha en fast hemtjänstkontakt med helhetssyn är en värdefull kvalitetsfråga både för de boende och deras anhöriga. Därför är det väsentligt att vi kan höja grundbemanningen, säger Béatrice Öman.
facebook Twitter Email